Paragon Cineplex โรงที่ 11

Paragon Cineplex โรงที่ 11

โรงภาพยนตร์ที่ 11, พารากอนซีนีเพล็กซ์, ชั้น 5 สยามพารากอน, 991 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330