Paragon Cineplex โรงที่ 8

Paragon Cineplex โรงที่ 8

โรงภาพยนตร์ที่ 8, พารากอนซีนีเพล็กซ์, ชั้น 5 สยามพารากอน, 991 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330