ห้องเวิลด์บอลรูม บี, เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 23)

ห้องเวิลด์บอลรูม บี, เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 23)