ดีเดย์! 1 เม.ย. นี้ การบินไทย ปรับลดน้ำหนักกระเป๋าโหลดฟรีเหลือ 20 กก.

กินเที่ยว
ดีเดย์! 1 เม.ย. นี้ การบินไทย ปรับลดน้ำหนักกระเป๋าโหลดฟรีเหลือ 20 กก.

นำร่องชั้นประหยัด (Economy Class) เพื่อเร่งลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

จากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยกลุ่มบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า ในปี 2561 การแข่งขันอุตสาหกรรมการบินยังคงรุนแรง ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 199,500 ล้านบาท  ทั้งจากรายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำหนักส่วนเกิน รายได้ค่าระวางขนส่งไปรษณียภัณฑ์ รายได้จากการบริการอื่นๆ และรายได้อื่นๆ แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 208,558 ล้านบาท ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2561 ขาดทุนจากการดำเนินงาน 9,058 ล้านบาท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศปรับลดน้ำหนักสัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับอัตราพิกัดน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


- ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารชั้นประหยัด (Economy Class) รหัส L/ V/ W ซึ่งเป็นบัตรโดยสารราคาพิเศษหรือตั๋วโปร จะถูกปรับลดน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตน้ำหนักขึ้นเครื่องเหลือ 20 กิโลกรัม (จากเดิม 30 กิโลกรัม) สำหรับการออกบัตรโดยสารและเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

- ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารชั้นประหยัด (Economy Class) รหัส G ซึ่งเป็นบัตรโดยสารแบบกรุ๊ปทัวร์ จะถูกปรับลดน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตน้ำหนักขึ้นเครื่องเหลือ 20 กิโลกรัม (จากเดิม 30 กิโลกรัม) เช่นกัน สำหรับการออกบัตรโดยสารและเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.thaiairways.com/th_TH/plan/travel_information/baggage.page


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก Thai Airways