รัฐบาลเตรียมเปิดให้ ปชช.ชมความงดงามพระเมรุมาศ ตลอด 1 เดือน หลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รายงานพิเศษ
รัฐบาลเตรียมเปิดให้ ปชช.ชมความงดงามพระเมรุมาศ ตลอด 1 เดือน หลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โดยนิทรรศการครั้งนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เรื่องราวโครงการพระราชดำริ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามของพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดเนื้อหานิทรรศการซึ่งจะใช้พื้นที่ทั่วทั้งบริเวณมณฑลพิธี ได้แก่
  
1) นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์ ได้แก่ การชมแปลงนาข้าวและบ่อแก้มลิงบริเวณทางเข้าด้านทิศเหนือของมณฑลพิธี รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนัง 3 ภาพใหญ่ภายในพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นโครงการพระราชดำริที่สำคัญในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
 
2) นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในบริเวณมณฑลพิธี และที่ศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง จะมีนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและขั้นตอนการผลิตงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ ตลอดจนงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ
  
3) นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ จัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม กำหนดให้ประชาชนเดินชมเป็นทิศทางเดียว จากปีกอาคารด้านทิศใต้ ผ่านโถงกลางและจบที่ปีกอาคารด้านทิศเหนือ ประกอบด้วยนิทรรศการย่อย 5 ส่วน คือ นิทรรศการพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 1) นิทรรศการธรรมราชา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 2) และนิทรรศการสืบสานสมานมิตร เล่าเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาของการจัดนิทรรศการจะจัดการแสดงมหรสพ เป็นการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์จากหน่วยงานต่างๆ บริเวณลานระหว่างพระเมรุมาศและพระที่นั่งทรงธรรม เวทีการแสดงมหรสพด้านทิศเหนือ และภายในอาคารประกอบพระเมรุมาศ ในช่วงเย็นถึงค่ำ เพื่อให้ประชาชนได้รับชมไปพร้อมกับการชื่นชมความงดงามของพระเมรุมาศยามค่ำ 
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาระบบการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่คาดว่าจะเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

 
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : มเหนทรบรรพต, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, นายช่างกรมศิลปากร, จิตอาสา, สื่อมวลชน, ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพนี้ทุกท่าน